Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21» Дніпропетровської міської ради

Звіт керівника

Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21»

Дніпропетровської міської ради перед батьками, колективом та громадськістю

Від 05.06.2014

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад № 21»Дніпропетровської міської ради: 49080, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Дементьєва, 4, телефон 8(056)375-12-04 E-mail: [email protected] Діє з 1986р., проектна потужність на 320 місць. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

В 2013-2014 н.р. ДНЗ був укомплектован таким чином:

Групи раннього віку (3 рік життя) – 4 групи

Групи молодшого дошкільного віку (4 рік життя) – 3 групи

Групи середнього дошкільного віку (5 рік життя) – 3 групи

Групи старшого дошкільного віку (6 рік життя) – 3 групи

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»

-Базового компоненту /нова редакція/, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми лініями розвитку.

Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.00 до 17.30.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально-освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів,: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

 

ДНЗ повністю укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 26педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізичного виховання, 1 керівник гуртка, 19 вихователів.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Так протягом навчального року вихователь Борсюк Л.В. підвищила свій професійний рівень та в квітні місяці пройшла атестацію та підтвердила раніше встановлений 9 тарифний розряд.

Протягом 2013-2014 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Завідувач ДНЗ завжди підтримує та стимулює творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

 

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

1. Продовжити роботу над науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (ІV етап).

2. Розпочати роботу по удосконаленню форм, змісту і методів взаємодії з батьками та навички правової поведінки через впровадження правового виховання, освітньої лінії «Дитина в соціумі» (Базовий компонент /нова редакція/).

3.Розпочати роботу по формуванню особистості дитини в контексті екологічного виховання, освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» (Базовий компонент /нова редакція/).

У 2013-2014 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Для вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2013-2014 навчальний рік, проводилась робота спільних спостережень та пошуку з боку педагогів. Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте. Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності, дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів здібностей.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації. Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Вихователі ДНЗ брали активну участь у заходах, які проводилися серед педагогів міста та області.

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

Двічі на рік проводились «Дні відчинених дверей». Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

 

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 н. р.

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

Робота методичної служби у 2013-2014 н. р. була спрямована:

1.​ Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.

2.​ Навчально-методичне консультування педагогічних працівників, батьків здійснювалось за річним планом .

3.​ Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників здійснювалась відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів за результатами моніторингу двічі на рік.

4.​ Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.

5.​ Організація і проведення педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, диспутів тощо.

6.​ Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.

7. ​ Систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу здійснювався через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, виконанням порад психологічної служби.

Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2013-2014н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Працює сайт ДНЗ. Щомісячно проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання та керівника гуртка. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Робота дошкільного закладу з СЗОШ №134, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність та перспективність у роботі ДНЗ №21 та СЗОШ №134», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань:

- ​вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- ​педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

- ​вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої входять педагогічні працівники.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Організацію харчування та медичний огляд дітей здійснює лікар Закопка Н.М. та старші медичні сестри: Трофименко Л.В., Целік Г.М., які працюють за складеним на рік планом. Діти одержують 3х разове харчування. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню.

З боку завідувача та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрами проводилось щеплення дітям, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Будемо здоровими разом», «Поради лікаря». Працівники дитячого садка два рази на рік проходять медичний огляд.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та складаються протоколи.

В ДНЗ протягом року дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків. Своєчасно виявляли проблемні сім’ї, що потребують особливої уваги. З ними проводилася робота разом з психологічною службою за індивідуальним планом.

Протягом 2013-2014 навчального року активно працювала Рада закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, на засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

 

 

Звіт батьківського комітету

Комунального закладу освіти «Дошкільний заклад освіти (ясла-садок)№21»

Дніпропетровської міської ради за  липень 2015 року перед громадськістю

по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ.

 

За рахунок благодійних внесків було придбано:

 

 

№з/п

Найменування

Сума, грн.

1

Вікна металопластикові

11500

2

Нагріваючий елемент для промислової плити на харчоблок

2100

3

Автомат -250 для електрощитової

1500

4

Фарба полова ПФ ж-кор.

1380

5

Дверне полотно

924

6

Ванна оцинкована на пральню

300

7

Петлі столярні

128,20

Відремонтовано туалетну кімнату

8

Унітаз дитячий

4600

9

Труба металопластикова

420

10

Мило туалетне

210

11

Дезинфікуючий засіб «Ди-хлор»

195

12

Порошок пральний

159,80

13

Дошка п/унітаз

150

14

Гумовий килимок

150

15

Манжети під унітаз

100

16

Кран d ½

75

17

Тройник d ½; d -50

43

18

Уайт-спирит

20,40

19

Пензлі різні

27

20

Фільтр d ½

65

21

Силікон

50

22

Пакети для сміття

42,60

23

Резинка  під унітаз

8

Всього :

24148

 

 

 

 

Голова батьківського комітету
 КЗО «ДНЗ (ясла-садок)№21»ДМР                                    О.Г. Крохмаль